Organisation

Om Fryshusets organisation

 

Kort beskrivning av Fryshusets organisation

Fryshuset är en värdebaserad organisation som är grundad utifrån en stark tilltro till människan, en idé om att alla människor med rätt förutsättningar och rätt personer omkring sig kan resa sig upp och gå framåt i en positiv riktning.

Fryshusets värdegrund som värkts fram under Fryshusets snart trettioåriga historia är nu förankrad djupt ner i organisationen där den växte fram som ett outtalat regelverk för hur personer med olika värderingar, från olika ungdomskulturer och miljöer skulle kunna enas under ett och samma tak. Fryshusets värdegrund ligger till grund för alla de verksamheter, projekt och initiativ vi genomför.

Fryshusets gör det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen! Vi skapar gemenskaper där unga syns, hörs och räknas. På denna grund bedriver vi verksamheter runt om i landet där vi har egna Fryshuset i Stockholm, Husby, Skärholmen, Göteborg, Kalmar, Malmö och Danmark. Fryshuset vänder sig till alla unga och fokuserar särskilt på dem som lever i utanförskap. Vi tror att alla kan lyckas och är värda en chans till.

Fryshusets verksamheter sträcker sig från kultur och nöjen till projekt som direkt adresserar vår tids svåraste sociala problem. Genom att möta och satsa på unga vill vi bidra till ett kreativt samhällsklimat som vågar tänka nytt och hitta nya lösningar.

 

Fryshusgruppen

Fryshuset, eller ”Fryshuset gruppen” består av:

Stiftelsen Fryshuset
Riksnätverket Fryshusandan
Fryshuset Basket
Stockholm Skatepark
Fryshuset Fritid

och ytterligare ett antal mindre föreningar som går under namnet Fryshuset på olika sätt.

Riksnätverket Fryshusandan finns representerat på 339 orter runt om i landet.

Föreningarna i Fryshusgruppen är medlemmar i den riksorganisationen KFUK/KFUM, och är öppna för alla unga. Fryshuset är en religiöst och politiskt oberoende organisation.

 

Fryshusets uppdrag är att:

Vi lyssnar och bygger relationer med unga. Vi utgår ifrån deras passioner och skapar gemenskaper där unga hörs, räknas och utvecklas.
Vi arbetar för att samhället ska ta ungas åsikter och idéer på allvar.
Vi arbetar med alla unga och fokuserar särskilt på dem som lever i eller riskerar att hamna i utanförskap. Vi tror att alla kan lyckas och är värda en chans till.
Vi ger unga verktyg att själva ta makten över sin framtid genom att ta tillvara på sin inre kraft och motivation.
Vi lyssnar in vad som händer och är snabba på att agera. Vi ser möjligheter där andra ser problem.
Vi är tillräckligt modiga för att våga skapa förändringar, om och om igen…

 

Vision och fokusområde för organisationen Fryshuset

Fryshusets vision är att göra det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen och det gör vi på många olika sätt bl.a. genom att skapa mötesplatser där unga möts och där unga möter vuxna.

 

Principer för Fryshusets organisationsdesign

Under 2014/2015 implementerade Fryshuset en ny organisationsstruktur som bygger på en matrismodell där syftet är att utveckla fler kunskapsbaserade tvärrelationer över geografiska gränser där vi centralt stärker upp med 7 st kunskapsområden som arbetar nationellt mot verksamhetspartners på respektive geografisk plats i Sverige. De kunskapsområden Fryshuset är organiserad kring är:

Styrning & Administration
Kommunikation
HR
Ungdomskultur
Föredöme framtidstro
Arbete & Entreprenörskap
Skolor

För att kunna nå fler unga på fler platser, vara relevanta och utveckla metoder som ligger i framkant, fortsätta vara där unga har möjligheter och behov samt för att kunna starta och driva hållbara verksamheter med hög kvalitet behöver vi en organisation som:

 • Växer och som kan agera snabbt
 • Bibehåller nära relationer med unga och deras behov
 • Uppmuntrar människor att använda sin fulla kapacitet i olika erfarenheter och skapar möjligheter till utveckling
 • Interagerar med och påverkar omvärlden
 • Lär kontinuerligt och använder kunskapen i handling
 • Strävar efter enkelhet i process och struktur
 • Delar ansvar och arbetar i partnerskap utifrån att alla är en del av helheten
 • För samman ”rätt” kompetenser för (att lösa) uppgiften
 • Hanterar spänningen mellan delar och helhet, lokalt och globalt, platser och det gemensamma på ett optimalt sätt
 • Fryshusets bredd är vår styrka då vi kan arbeta med ungdomars situation ur ett helhetsperspektiv.

 

Beslutade strategiska mål 2014-2020

 • Ekonomi – Stabilitet och ökad omsättning. Skapa självfinansierad verksamhet.
 • Unga – Nå fler unga i hela Sverige och utanför Sverige
 • Sponsorer, finansiärer och kunder – Vi är relevanta, i framkant, äger unik kompetens och är bland de främsta inom det vi gör.
 • Interna processer – skapa en organisation, ett ledarskap och arbetssätt som möjliggör att Fryshuset kan finnas på många platser i Sverige och utanför Sverige, med bibehållen värdegrund och kultur.
 • Utveckling – etablera Fryshusakademin som internt och externt kunskapscenter inom Fryshusspecifika områden

 

 

Så här mäts organisationen Fryshuset

Fryshuset mäter kvantitativt hur våra föreningar och verksamhet växer i medlemsantal och söktryck.

Vi har en ständig kontakt och dialog med de unga som befinner sig i våra verksamheter och som vi på olika sätt möter i vårt arbete. Det är genom att lyssna på dem som vi får reda på vad vi borde göra, hur det vi gör uppfattas och hur vi borde utveckla oss. Framgångsrika och lyhörda verksamheter växer, och det gör Fryshuset.

Fryshuset utvecklar en ny mätmetod för att se den socioekonomiska effekten som våra verksamheter har på vårt samhälle. Tillsammans med statsvetarna Ingvar Nilsson och Anders Wadeskog i företaget SEEAB inventerar vi vilka kostnader och effekter våra verksamheter har ur ett rent ekonomiskt perspektiv på samhället. Detta är möjligt genom ett stort analysarbete som Nilsson och Wadeskog gjort där de jämfört och samlat in data kring unga människors kostnader för samhället beroende på deras olika livssituationer. Genom att därefter kunna beräkna våra verksamheters påverkan på dessa unga människors liv kan de därefter uppskatta en konkret samhällsvinst när en ung person till exempel inte faller in i kriminalitet utan kanske snarare blir en framgångsrik artist eller egenföretagare.

Vi genomför under 2013 – 2015 en större inventering av Fryshusets alla verksamheter utifrån denna mätmetod och målet är att ha en komplett inventering av alla Fryshusets verksamheter 2015 som därefter kan användas för uppföljning, redovisning och prioritering av vår verksamhet.

 

Läs mer om vårt arbete med socioekonomisk redovisning och hämta nya rapporter fr.o.m. maj månad 2015 på: https://socioekonomi.fryshuset.se