Svensk Insamlingskontroll och Tryggt givande

Hela Fryshusets verksamhet kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll och är gåvogivarens garanti för att pengarna används på rätt sätt och att minst 75 procent av insamlade medel går till ändamålet. Svensk Insamlingskontroll’s syfte är att övervaka så att insamlingar från allmänheten sker under betryggande kontroll, att inte insamlingar belastas med oskäliga kostnader, att goda marknadsföringsmetoder används och att ändamålsenliga metoder för insamlingskontroll utvecklas.

90 konto Svensk insamlingskontroll logo

För att ha ett 90-konto måste
– organisationen ha sitt säte i Sverige
– ändamålet med insamlingen vara så bestämt att det går att kontrollera
– insamlingarna ledas av lämpliga och i ekonomiska frågor kunniga personer
– organisationen ha en auktoriserad eller godkänd revisor, så kallad kontorevisor. Läs mer om Svensk Insamlingskontroll.

 

Tryggt givande

Märkningen Tryggt givande ges ut av Giva Sverige, branschorganisationen för tryggt givande, och innebär att Fryshuset uppfyller alla krav i Kvalitetskoden samt är granskade av en auktoriserad revisor. Märkningen står för kvalitet, professionalitet och transparens samt etisk insamling av gåvor. Läs mer om Kvalitetskoden här. Läs mer om Giva Sverige här. Läs mer om Tryggt givande här.

Giva Sveriges kvalitetskod

Effektrapport 2021
Tillsättning av styrelse
Placeringspolicy
Policy för motverka oegentligheter
Insamlingspolicy
Uppförandekod
Årsmötesprotokoll för Stiftelsen Fryshuset