Info om kritik mot Lugna Gatan

Nyhet
Postad den 2019 M05 6 13:24

Fredagen den 3 maj, publicerade SVT med flera inslag om Lugna Gatans ungdomsvärdar i kollektivtrafiken. Uppgifterna i media kommer från en internrevisionsrapport som Trafikförvaltningen i Stockholms Läns Landsting gjort. Rapporten är mycket kritisk på flera punkter, och kritiken riktas både mot Lugna Gatan och SL.

Kritiken kan sammanfattas kort i att vi enligt rapporten har 22 ungdomsvärdar anställda som är dömda för brott i närtid. Dessutom uppges Lugna Gatans värdar, enligt Polisen, ha legitimerat kriminella aktiviteter i tunnelbanan genom att vara passiva. Kritiken berörde även drogtester, fakturahantering och administration.

Samtidigt som vi är bedrövade över kritiken vill vi även lyfta fram ett par viktiga punkter som inte har kommit fram i rapporteringen eller som rentav är felaktiga. Det är viktigt för oss att siffrorna blir rätt, eftersom det berör många unga, deras arbetsplats och kollegor. Vi fick först uppgifter av SL om att 22 av våra ungdomsvärdar, anställda inom SL-uppdraget, inte uppfyllde kravet på tre års straffrihet, en siffra SL själva strax därpå drog ner till 19, och senare till 9 personer eftersom de själva hade beviljat dispenser för att jobba i uppdraget. Utav dessa nio hade ytterligare sex anställda fått muntlig dispens av uppdragsgivaren.

Vi har under våren haft en positiv och öppen dialog med SL, och även om vi inte är helt eniga om antal och listor, kan vi ändå konstatera att Lugna Gatan idag inte har några ungdomsvärdar i SL-uppdraget som är dömda eller straffade de senaste tre åren.

Vi har inte heller uppgifter om att våra ungdomsvärdar har begått eller legitimerat brott i tjänsten, och vi ser självfallet mycket allvarligt på detta.

Vi befinner oss sedan en tid i en konstruktiv dialog med SL kring brister i samarbetet, där båda parter har vidtagit åtgärder. Vi är tacksamma för revisionen där vi nu får tydligare krav från uppdragsgivaren. SL har tagit fram en konkret åtgärdsplan som vi arbetar med, där till exempel drogtester via tredje part har införts, liksom tätare kontroll av utdrag ur belastningsregistret, samt tydligare faktureringsrutiner.

Fryshuset har långvarigt och gott samarbete med SL, och i hela 23 år har Lugna Gatans ungdomsvärdar arbetat i trafiknätet. Det är ett samarbete som har inneburit otroligt mycket positiva effekter under de här åren för alla unga som har erbjudits arbete, utbildning och utveckling, för att inte tala om det viktiga jobb de gör i trafiken och bland unga. Bara under 2018 mötte Lugna Gatans ungdomsvärdar 71 522 ungdomar i Stor-Stockholms lokaltrafik.

Nedan listas huvuddragen i kritiken för de som vill läsa mer:

Ej uppfyllda krav på straffrihet

I rapporten står det att 22 av 79 ungdomsvärdar som arbetat under perioden december 2018-januari 2019 inte har uppfyllt kravet på tre års straffrihet vid anställningstillfället eller själva har blivit gripna för brottslighet under tiden de arbetat för att skapa trygghet i tunnelbanan.

Fryshusets kommentar:
Underlaget till rapporten stämmer inte. SL fick en lista med namn på 79 ungdomsvärdar. Revisorerna tog först fram 22 namn som enligt dem inte uppfyllde kravet på tre års straffrihet. Denna lista justerade SL själva ner till 19 namn för att sedan dra ner ytterligare till 9 personer. Av dessa har ytterligare sex anställda fått muntlig dispens av uppdragsgivaren. Vi har upptäckt tre fall där vi av olika skäl brustit i bakgrundskontrollen, t ex att en person inkommit sent med registerutdrag och redan hunnit påbörja utbildningen.

Den felaktiga listan har inte korrigerats hos internrevisorerna trots påpekanden från oss om detta. Vi befinner oss sedan januari i en positiv och konstruktiv dialog med SL, där vi bland annat har satt nya rutiner för dispenser från avtalskraven. Vi kan konstatera att Lugna Gatan idag inte har några ungdomsvärdar inom SL-uppdraget som är dömda eller straffade de senaste tre åren.

Väktare och ordningsvakter ingår i ett rapportsystem via Länsstyrelsen där varje polisanmälan rapporteras. Våra ungdomsvärdar ingår inte i det här systemet. Vi får förlita oss på utdrag ur belastningsregistret vid anställning, och vid löpande stickprovskontroller. Där ser vi över våra rutiner nu och kommer i samråd med SL att införa kontroller varje tremånadersperiod.

Vi följer de lagar och regler som gäller på arbetsmarknaden. Den generella regeln vi har är att om en värd misstänks för brott så blir denne avstängd eller omplacerad i väntan på utredning eller dom. Undantag kan finnas utifrån omständigheter runt händelsen eller situationen och brottets karaktär. Om värden blir dömd för brottet så sägs man generellt upp. Här kan i sällsynta fall göras undantag. Rutiner för dispenser har setts över och gjorts tydligare.

Vi har efter en noggrann genomgång hittat fyra fall där personer har begått brott efter anställning. Samtliga sades upp omgående när vi fick kännedom om överträdelsen. Det handlar om följande:

  • En person dömd för dataintrång efter anställning. Brottet är ej relaterat till arbetet, och personen är fortfarande anställd hos den arbetsgivare där brottet begicks.
  • En person har dömts för ringa stöld (snatteri) efter anställning, ej relaterat till jobbet.
  • En är dömd för olovlig körning efter anställning, ej relaterat till jobbet.
  • En person är dömd för rattonykterhet efter anställning, ej relaterat till jobbet.

Bristande rutiner för drogtester

I rapporten uppges att drogtester inte genomförts enligt avtal.

Fryshusets kommentar:
Drogtester har genomförts enligt avtalets krav. För ett par veckor sedan beslutade Lugna Gatan i samråd med SL att drogtesterna ska genomföras av oberoende tredje part för att säkra regelbundenhet, tillförlitlighet och möjlighet till uppföljning. Något som även fackförbunden har påtalat. Detta är en bra och välkommen lösning och något som båda parter varit överens om.

Bristande rutiner kring fakturahantering och administration

Rapporten uppgav att Fryshuset inte fakturerade enligt avtal.

Fryshusets kommentar:
Vi har under våren åtgärdat brister i våra faktureringsrutiner och säkerställt att fakturering sker enligt avtal.

Underlåtenhet att anmäla brott

I rapporten uppges att ungdomsvärdar enligt polisen har legitimerat kriminella aktiviteter i tunnelbanan genom att vara passiva.

Fryshusets kommentar:
Den situation som beskrivs i rapporten gäller en tunnelbanestation där vi har valt att ta bort vår personal på grund av säkerhetsskäl, samtidigt som polisen gör en långvarig insats mot den öppna brottsligheten på den aktuella platsen.

Vårt uppdrag handlar främst om att genom relationer skapa förändringar genom bland annat samtal, konfliktlösning eller vad som bedöms lämpligt i just den givna situationen. Det är polisens uppgift att lagföra människor. De ska gripa, förhöra och utreda brott. Lugna Gatans praxis gällande anmälan av brott bestäms av brottets svårighetsgrad samt den situation som råder när brottet begås och de eventuella risker som en anmälan kan föra med sig för våra anställda och deras anhöriga. Våra anställda måsta fortsatt kunna bo kvar och verka i de områden där de arbetar.

Kontakt:
Vid ytterligare frågor kontakta kommunikationschef Carin Balfe Arbman, tel 070-633 35 08