image

Ungas röster i pandemin

Under våren 2021 spred Fryshuset enkäten Ditt Covid-liv. Syftet med enkäten var att få en direkt uppfattning av hur Covid-19 pandemin har påverkat unga mellan 13-25 år i Sverige, dels på kort sikt, och dels hur deras tankar om framtiden ser ut. Resultatet av enkäten är rapporten Ungas röster i pandemin. Målet med rapporten är att lyfta ungas röster och perspektiv.

Pandemin har bidragit till ett flertal allvarliga samhällsutmaningar som riskerar att påverka unga under lång tid framöver. Vi vet att fysisk isolering i kombination med minskad tro på den egna framtiden är tunga riskfaktorer när det gäller psykisk hälsa. Och psykisk ohälsa i kombination med en känsla av maktlöshet skapar en mycket allvarlig situation. Vi vet också att när den sociala oron ökar i samhället, riskerar många unga som redan befinner sig i en utsatt situation att drabbas ännu hårdare, och hamna i ett utanförskap som riskerar att bli långvarigt. Vi riskerar att bygga upp en stor ungdomsskuld som blir svår och dyr att betala av.

Vi ser ett stort behov av att stärka och utöka det främjande och förbyggande arbetet i utsatta områden. Den vuxna närvaron behöver förstärkas och vi behöver skapa positiva sammanhang och konkreta alternativ hos unga som idag inte ser något hopp inför framtiden. Det kan tyckas vara en mörk bild som målas upp. Men vi anser egentligen att vi har goda förutsättningar att komma till rätta med konsekvenserna av pandemin för unga. Vi vet hur nuläget ser ut och vilka utmaningar vi har framför oss. Men vi behöver agera gemensamt, kraftfullt och långsiktigt på de utmaningar vi ser – och vi behöver göra det nu!

Psykisk ohälsa bland unga i kombination med en känsla av maktlöshet skapar en mycket allvarlig situation.

Fryshusets VD Johan Oljeqvist

I enkäten uppmanades unga att själva uttrycka vad de vill att politiker och beslutsfattare ska göra för unga, både under och efter pandemin. Av 850 kommentarer som kom in har 100 åsikter samlats i en affisch som skickas till politiker.

Om psykisk hälsa

Unga är inte en riskgrupp för covid-19 men deras psykiska hälsa påverkas av restriktionerna kring pandemin. Bland svaren på frågan ”Hur har pandemin påverkat dig och ditt mående?” ser vi att hela 71% unga har mått sämre än vanligt det senaste året, 21% har inte märkt någon förändring i sitt mående och endast 8% har mått bättre än vanligt.

I kommentarerna kunde vi se att unga vill se ökade hjälpmedel för deras psykiska hälsa. De vill att unga i både grundskolan och gymnasiet ska utbildas kring psykisk hälsa för att på så vis veta var de ska vända sig och hur de ska hantera jobbiga känslor.

Om skolan

69 % av de unga som deltog i undersökningen upplever att deras utbildning har påverkats negativt och många uttrycker att deras betyg har försämrats. De oroar sig inför framtiden och hur det här kommer påverka deras fortsatta studier och möjligheter till att få jobb.

I kommentarerna kunde vi se att unga upplever att pandemins distansundervisning har gjort att de presterat sämre i skolan. De vill att politiker och beslutsfattare ser till att utbildning och framtidsmöjligheter inte påverkas negativt av pandemin och önskar hjälp och möjlighet till att plugga upp sina betyg.

När skolan stängdes flyttade också det välkända monstret “stress” hem till oss alla och gömde sig under våra sängar för att vara konstant närvarande i våra liv.

Ester J A Andersson, elev på Fryshusets gymnasium

Om fritiden

64 % upplever att deras fritidsintressen har påverkats negativt.

I kommentarerna kunde vi se att unga vill få möjlighet till sina fysiska aktiviteter. De upplever att de själva och många av deras vänner är deprimerade och menar att fysisk aktivitet ett par gånger i veckan är bra för dem både fysiskt och psykiskt. De önskar även att få träffa sina vänner igen på mötesplatser som fungerar bra med pandemins restriktioner. Unga känner att det är viktigt att de har någonstans att ta vägen med sina funderingar och att hålla kontakten med varandra.

Slutsatser

Det vi ser i enkäten är att skola, fritid och sysselsättning hänger tätt samman och har en direkt påverkan på ungas psykiska mående och känsla av tillhörighet i samhället. Här tror vi att vetskapen om att ens röst betyder något, och att man blir lyssnad på, är mycket viktigt för att ge unga en känsla av makt över sina egna liv.

Ungas svar tydliggör bland annat hur betydelsefull en aktiv fritid är för såväl mental som fysisk hälsa.

Unga behöver träffa och prata med vuxna och andra unga, de behöver positiva sammanhang och aktiviteter, och de behöver stöd i att hitta sysselsättning.

Skolan är en av de viktigaste byggstenarna i samhället. Skolan behöver fånga upp och inkludera alla unga och förbereda dem för framtiden. Det här ser vi som en av de mest betydelsefulla främjande insatserna för att motverka utanförskap.

Många unga upplever att distansstudierna under pandemin och den osäkerhet som råder kring utbildningar, behörighet och högskoleprov, har haft en negativ inverkan på deras utbildning och på sikt deras framtidsutsikter.

Utöver skolan så är det också via sina fritidsintressen som unga breddar sitt sociala nätverk och får tillgång till fler vuxna förebilder. Här är fysiska mötesplatser och positiva sammanhang viktiga. Vi kan och får inte ta dessa mötesplatser för givna och bör framöver ytterligare stärka förutsättningarna för en lika och god tillgång till en aktiv fritid för unga.

Ungas oro över att inte få ett jobb och att inte ens komma in på arbetsmarknaden är befogad. Här behövs det långsiktiga och sammanhållna insatser för att förebygga att stora grupper unga kommer efter på arbetsmarknaden och riskerar att hamna i ett permanent underläge, och i värsta fall utanförskap.

De insatser vi och resten av civilsamhället gör tillsammans med det offentliga, behöver vara långsiktiga, flexibla och ihärdiga. Vi riskerar annars att skapa en ungdomsskuld som kommer att bli mycket kostsam och smärtsam för hela samhället att betala av.

Om rapporten

Ungas röster i pandemin baseras på enkätundersökningen Ditt Covid-liv, som genomfördes av Fryshuset mellan 7 mars och 19 april 2021. Enkäten har marknadsförts och fått spridning i Fryshusets digitala kanaler och på ungdomar.se. Fryshusets anställda, som lärare, fritidsledare och tränare som i sitt arbete kommer i kontakt med unga, har även varit drivande i att sprida enkäten.

När enkäten stängdes den 19 april 2021 hade den besvarats av totalt 1102 unga. Utöver svar på enkätens 13 frågor fick vi även in mer än 2000 skriftliga kommentarer.

Länk till rapporten Ungas röster i pandemin som .pdf >>

 

Kommunikationschef Fryshuset
Carin Balfe Arbman
070 633 35 08
carin.balfe-arbman@fryshuset.se