image

Demokrati

1000-kronorsloppet – Filmen är regisserad av Maria Bolme, projektledare på Vänd oss inte ryggen och är en beställning av Barnombudsmannen och Allmänna Barnhuset för att inleda Barnrättsdagarna 2018.

Varje barn har rätt till jämlika uppväxtvillkor / FN:s konvention om barns rättigheter

Hur påverkas barnets rätt till en god hälsa, utbildning och utveckling av den miljö barnet växer upp i? Barnrättskommittén menar att för att uppnå verklig jämställdhet bör grupper av barn som är berättigade till särskilda åtgärder identifieras och offentliga budgetar användas för att garantera alla barns jämlika rättigheter. De menar även att ansvariga bör anstränga sig extra för att rådgöra med barn som har svårigheter att komma till tals enligt artikel 12, inklusive barn i utsatta situationer.

Barnrättsdagarna är en årligen återkommande konferens med fokus på att genomföra barnkonventionen. Arrangörer av Barnrättsdagarna är Stiftelsen Allmänna Barnhuset tillsammans med Barnombudsmannen. Se mer på www.barnrattsdagarna.se

_______________________________________________________________________________________

Om barnkonventionen.
1 januari 2020 blev FN:s konvention om barns rättigheter lag i Sverige. Se filmen som UNICEF Sverige har skapat.

_______________________________________________________________________________________

Podd om skolans demokratiuppdrag
Skolan har ett starkt och tydligt demokratiuppdrag. Vänd oss inte ryggens syfte är att främja demokrati. Grunden för en fungerande demokrati är att alla medborgare känner sig inkluderade, representerade och speglade i samhället. Ökad kunskap om sig själv, samhället och demokratins grundelement är därför en viktig del i det demokratifrämjande arbetet. Därför arbetar vi med KASAM som redskap. KASAM innebär förenklat att både den yttre och inre världen är begriplig, hanterbar och meningsfull för en person. Vänd oss inte ryggen har som mål att öka känsla av sammanhang, KASAM.

Ju starkare KASAM du upplever desto starkare känsla av delaktighet och ökat skydd mot polarisering och andra destruktiva tankemönster.  Vi arbetar med estetiska verktyg och processer – främst drama, gestaltning, radio och film. De estetiska verktygen innebär både ett lustfyllt och hållbart lärande. Kunskap i de estetiska verktyg vi har valt att arbeta med ökar dessutom möjligheten att uttrycka sina åsikter och göra sin röst hörd.

Presentation podden:
Demokrati är ett uppdrag för hela skolan. Vad man innebär det i praktiken, och hur kan demokratiuppdraget i skolans omsättas i undervisning i svenskämnet? Samtal med Charlotta Granath, lärare i SO och förstelärare i demokrati på Viksjöskolan i Järfälla. Charlotta Granath är även lärarutbildare och författare till boken Demokratiuppdraget i skolan – metodhandbok med undervisningsexempel.

Lyssna: Skolans demokratiuppdrag

 

 

 

Vi använder oss av cookies på våra hemsidor. Genom att besöka vår hemsida godkänner du detta. Läs mer i vår Cookie-policy.

Jag förstår