BEM volontärutbildning_12/11/23

Nyhet
publiseringsdatum Publicerad 2023-10-04
plats Malmö

Vill du vara med att skapa positiva barndomsminnen?

📣 Nu söker verksamheten Barn till Ensamma Mammor i Malmö volontärer.

👨‍👦‍👦 I Malmö är barnfattigdomen fortfarande hög och alla barn har inte möjlighet till en meningsfull fritid. I Barn till Ensamma Mammor arbetar vi för att barnen ska få känna sig delaktiga och få uppleva positiva aktiviteter.

🗓 Nästa utbildningsomgång sker lördagen den 12 november 2023 på Fryshuset i Malmö mellan kl: 10 – 16. Vi bjuder på lunch och fika under dagen.

(⚠️ OBS! utbildningen kräver föranmälan och att du genomgått ett kort samtal med Fryshuspersonal).

********************************************

VEM ÄR DU OCH VAD INNEBÄR UPPDRAGEN?

Som volontär bör du:

  • vara trygg i dig själv och tycka om att möta och engagera dig i andra människor.
  • ha tid och möjlighet att engagera dig 1 – 2 gånger/månad
  • vara en medmänniska, lyhörd.
  • vara en vuxen och positiv förebild.
  • gärna vara en kreativ och påhittig person.

VILKA ÄR VI?

Verksamheten Barn till Ensamma Mammor har i dagsläget cirka 200 mammor och 400 barn mellan 0 – 18 år registrerade. Målgruppen befinner sig oftast i socioekonomisk utsatthet där barnen riskerar att exkluderas från positiva sammanhang. Vår primära uppgift går ut på att skapa positiva barndomsminnen för barn genom främjande aktiviteter i både kulturell, sportslig och social form. Där får de tillträde till arenor och upplevelser som de annars hade haft svårt att nå. Att kunna skapa prosociala sammanhang och delaktighet för barnen är verksamhetens fokus.

Våra aktiviteter och träffar kan betyda allt ifrån några pysseltimmar för barnen, workshops inom olika kategorier, barndisco, event under högtider och heldags utflykter med bussresa till en djurpark, detta sker oftast under kvälls – och helgtid.

Alla aktiviteter vi erbjuder i verksamheten är och ska vara helt kostnadsfria för våra medlemmar.

👉🏽 Välkommen att anmäla intresse här!

📍 Utbildningen kommer att vara på Fryshuset ~ Norra parkgatan 2a ~ 214 22 Malmö

 

__________ 

 

Do you want to help create positive childhood memories?

📣The organization Barn till Ensamma Mammor in Malmö is now looking for volunteers.

👨‍👦‍👦 In Malmö, child poverty is still high and not all children have the opportunity for a meaningful leisure time. In Barn till Ensamma Mammor, we work to ensure that children feel involved and experience positive activities.

🗓 The next round of training takes place on Saturday, November 12, 2023 at Fryshuset in Malmö between 10 a.m. and 4 p.m. We offer lunch and coffee during the day.

(⚠️ NOTE! The training requires pre-registration and that you have undergone a short conversation with Fryshuset staff).

********************************************

WHO ARE YOU AND WHAT ARE THE ASSIGNMENTS?

As a volunteer you should:

  • be confident in yourself and enjoy meeting and engaging with other people.
  • have the time and opportunity to get involved once or twice a month.
  • be a compassionate, responsive person.
  • be an adult and positive role model.
  • preferably be a creative and resourceful person.

WHO ARE WE?

The Barn till Ensamma Mammor organization currently has about 200 mothers and 400 children between 0 – 18 years registered. The target group is usually in socio-economic vulnerability where the children risk being excluded from positive contexts. Our primary task is to create positive childhood memories for children by promoting cultural, sporting and social activities. This gives them access to arenas and experiences that would otherwise be difficult to reach. Being able to create prosocial contexts and participation for the children is the focus of the activity.

Our activities and meetings can mean anything from a few hours of handicrafts for the children, workshops in various categories, children’s disco, events during holidays and full-day excursions with a bus trip to a zoo, this usually takes place during the evening and weekend.

All activities we offer in the business are and should be completely free of charge for our members.

👉🏽 Welcome to register your interest here!

📍 The training will be at: Fryshuset ~ Norra parkgatan 2a ~ 214 22 Malmö