Organisation

Våra verksamheter är uppdelade inom fyra kunskapsområden: Skola, Ungdomskultur, Arbete & entreprenörskap samt Föredöme & framtidstro..

Vårt organisationsnummer är: 802011-1582


Beslutade strategiska mål 2020-2030

För att Fryshuset ska svara mot ungas behov, passioner och önskningar är respektfulla möten, goda relationer och ständig dialog med dem en förutsättning. Behov hos Fryshusets främsta målgrupp – unga – är vad all vår verksamhet och aktivitet utgår ifrån. Läs mer om Fryshusets beslutade strategiska mål 2020-2030 här

Fryshusgruppen

Läs mer om Fryshusgruppen här.

Principer för Fryshusets organisationsdesign

Fryshuset har en organisationsstruktur som bygger på en matrismodell med syfte att utveckla fler kunskapsbaserade tvärrelationer över geografiska gränser. Centralt stärker vi upp med 7 st kunskapsområden som arbetar nationellt mot verksamhetspartners på respektive geografisk plats i Sverige.
Läs mer om hur Fryshuset är organiserat här.

Fryshusets stadgar

Läs Fryshusets Stadgar här (Stadgar reviderade av Styrelsen 2018-03-20)

Anmälan om oegentligheter

Fryshuset är måna om att missförhållanden eller oegentligheter som inträffat i organisationen och som kan skada verksamheten eller dess medarbetare uppmärksammas och utreds så tidigt som möjligt.

Vi har valt att alla anmälningar tas emot och utreds av den externa aktören Human & heart HR AB och deras visselblåsartjänst ”Trust & heart” för att säkerställa rättssäkerheten. Visselblåsarfunktionen används för att rapportera alla typer av missförhållanden eller oegentligheter av allmänintresse.

En anmälan till visselblåsarfunktionen kan göras anonymt.
• Digital anmälan via Trust&heart
• Anmälan via telefon: 08-82 40 00, öppet 08.00-16.00
• Anmälan via brev: Human & heart HR AB, Pelle Bergs backe 3c, 79150 Falun
• Du kan också träffa oss för att göra anmälan.

Som ett alternativ till att använda denna visselblåsarfunktion kan du även rapportera om missförhållanden direkt till särskilt utvalda svenska myndigheter (extern rapportering) utan risk för repressalier. Vilken myndighet du ska rapportera till beror på karaktären av det missförhållande som du rapporterar om. Rapporteringen ska göras med hjälp av etablerade rapporteringskanaler avsedda för rapportering om missförhållanden hos den relevanta myndigheten.

Vill du veta mer om detta?
Kontakta gärna Fryshusets HR-chef Rebekka Rintala von Knorring på rebekka.rintala-von-knorring@fryshuset.se

Fryshusets barnrättspolicy

En av de mest grundläggande saker vi måste säkerställa är att våra verksamheter är trygga och säkra för barn och unga. Vi är fast beslutna att göra allt i vår makt för att se till att varje barn/ungdom i våra verksamheter ska känna sig trygga och säkra. Barnrättspolicyn, eller Child Safeguarding policy som det heter internationellt, innebär att vi har en uppsättning av, i huvudsak interna, policys, rutiner och metoder för att säkerställa detta.

Ta del av Fryshusets barnrättspolicy som .pdf här.