BEM volontärutbildning_13-14/05/23

Nyhet
publiseringsdatum Publicerad 2023-04-24
verksamhet Barn till ensamma mammor plats Malmö

Söker volontärer | BEM

📣 Vill du vara med att skapa positiva barndomsminnen? Nu söker verksamheten Barn till Ensamma Mammor i Malmö volontärer!

👨‍👦‍👦 I Malmö är barnfattigdomen fortfarande hög och alla barn har inte möjlighet till en meningsfull fritid. I Barn till Ensamma Mammor arbetar vi för att barnen ska få känna sig delaktiga och få uppleva positiva aktiviteter. 

🗓 Nästa utbildningsomgång sker 13-14e maj 2023 på Fryshuset i Malmö.

⚠️OBS! utbildningen kräver föranmälan här och att du genomgått ett kort samtal med Fryshuspersonal.

 

********************************************

 

VEM ÄR DU OCH VAD INNEBÄR UPPDRAGEN?

Som volontär bör du:

  • vara trygg i dig själv och tycka om att möta och engagera dig i andra människor.
  • ha tid och möjlighet att engagera dig 1 – 2 gånger/månad 
  • vara en medmänniska, lyhörd.
  • vara en vuxen och positiv förebild.
  • gärna vara en kreativ och påhittig person.

VILKA ÄR VI?

Verksamheten Barn till Ensamma Mammor har i dagsläget cirka 200 mammor och 400 barn mellan 0 – 18 år registrerade. Målgruppen befinner sig oftast i socioekonomisk utsatthet där barnen riskerar att exkluderas från positiva sammanhang. Vår primära uppgift går ut på att skapa positiva barndomsminnen för barn genom främjande aktiviteter i både kulturell, sportslig och social form. Där får de tillträde till arenor och upplevelser som de annars hade haft svårt att nå. Att kunna skapa prosociala sammanhang och delaktighet för barnen är verksamhetens fokus.

Våra aktiviteter och träffar kan betyda allt ifrån några pysseltimmar för barnen, workshops inom olika kategorier, barndisco, event under högtider och heldags utflykter med bussresa till en djurpark, detta sker oftast under kvälls – och helgtid.

 

__________

 

📣 Do you want to help create positive childhood memories? The organization Children for Lonely Mothers in Malmö is now looking for volunteers!

👨‍👦‍👦 In Malmö, child poverty is still high and not all children have the opportunity for a meaningful leisure time. In Barn till Ensamma Mammor, we work to ensure that children feel involved and experience positive activities. 

🗓 The next round of training takes place on May 13-14, 2023 at Fryshuset in Malmö.

⚠️ NOTE! the training requires pre-registration here and that you have undergone a short conversation with Fryshus staff.

 

********************************************

 

WHO ARE YOU AND WHAT ARE THE ASSIGNMENTS?

As a volunteer you should:

  • be confident in yourself and enjoy meeting and engaging with other people.
  • have the time and opportunity to get involved once or twice a month. 
  • be a compassionate, responsive person.
  • be an adult and positive role model.
  • preferably be a creative and resourceful person.

WHO ARE WE?

The Children for Lone Mothers organization currently has about 200 mothers and 400 children between 0 – 18 years registered. The target group is usually in socio-economic vulnerability where the children risk being excluded from positive contexts. Our primary task is to create positive childhood memories for children by promoting cultural, sporting and social activities. This gives them access to arenas and experiences that would otherwise be difficult to reach. Being able to create pro-social contexts and participation for children is the focus of our activities.

Our activities and meetings can mean anything from a few hours of handicrafts for the children, workshops in various categories, children’s disco, events during holidays and full-day excursions with a bus trip to a zoo, this usually takes place during the evening and weekend.