United Sisters volontärutbildning_13-14/05/23

Nyhet
publiseringsdatum Publicerad 2023-04-24
verksamhet United Sisters plats Malmö

Söker volontärer | United Sisters

🎉 Nu är det äntligen dags att ta in nya volontärer till United Sisters Malmö! 

💌 Skicka in en intresseanmälan till vår kommande volontärutbildning om du vill vara med och göra skillnad i unga tjejer och icke-binäras liv!! 

Jag önskar att ha en vuxen att prata med som jag kan lita på och göra roliga aktiviteter med

❤️ Många av oss kan minnas tiden då vi var yngre och känna igen en önskan om ha en vuxen vi kan relatera till, dela funderingar med och söka stöd hos. Hos United Sisters möter vi ständigt denna önskan hos Malmös unga och söker därför nya volontärer till vår verksamhet. Du uppmuntrar den ungdom eller ungdomarna du träffar att växa i mötet med både sig själva och andra. Genom verksamheten och ditt stöd kan världen bli större, mer tillgänglig och lättare att hantera.

🗓 Nästa volontärutbildning är lördag 13e och söndag 14e maj 2023 kl. 9.00-16.00, du anmäler ditt intresse genom att fylla i detta formulär.

✉️ Om du har några frågor eller vill veta mer om uppdraget, skriv ett mejl till maria.vestrin@fryshuset.se

 

********************************************

VILKA ÄR VI?

United Sisters är en del av Fryshuset och riktar sig till tjejer och ickebinära i åldern 12-20 (med tjej menar vi alla som identifierar sig som och/eller har erfarenhet av att leva som tjej). Vi arbetar norminkluderande och lösningsfokuserat med att lyfta fram deltagarnas egna resurser och potential. Vi är medmänniskor och arbetar empatiskt och nyfiket.

COACH

Du bör vara minst 23 år gammal. Uppdraget som coach innefattar ca 1,5 timma per vecka med ”din” ungdom och uppföljning på Fryshuset var tredje månad med personal. Vi erbjuder enskild handledning vid behov och två grupphandledningar per termin (varav en obligatorisk).

Som coach är du i första hand en stödjande och social kontakt, en tillitsfull vuxen. Du utmanar, uppmuntrar och lyssnar. Målsättningen med United Sisters coachverksamhet är att någon form av coachning ska ske under de träffar ni ses. Under dessa träffar utforskar ni tillsammans de förutsättningar, möjligheter, styrkor och drömmar som ungdomen har. Som stöd för arbetet finns United Sisters metodmaterial med förslag på övningar som coach och ungdom kan göra tillsammans.

SPECIFIKA ÖNSKEMÅL OCH INFORMATION

 • Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
 • Du bör vara trygg i dig själv och ha ett socialt engagemang.
 • Det är meriterande om du talar flera språk.
 • Den obligatoriska utbildningen hålls på svenska, för att tillgodogöra dig den behöver du därför ha goda kunskaper i svenska.
 • För att påbörja ett uppdrag behöver du gå vår obligatoriska volontärutbildning.
 • Alla uppdrag förutsätter att du inkommit med polisregisterutdrag
 • Fryshuset är en verksamhet med stor mångfald, vi ser gärna sökande av olika åldrar, med olika bakgrunder och erfarenheter.

ANMÄLAN

Du skickar en intresseanmälan via formuläret ovan och vi kommer därefter kontakta dig för att boka en intervju. Intervjuer kommer att hållas löpande och vi har ett begränsat antal platser så skicka in din intresseanmälan så snart som möjligt! 

 

__________

 

🎉 It’s finally time to bring in new volunteers to United Sisters Malmö! 

💌 Send in an application for our upcoming volunteer training if you want to make a difference in the lives of young girls and non-binary people!!! 

I wish to have an adult to talk to that I can trust and do fun activities with

❤️ Many of us can remember the time when we were younger and recognize a desire to have an adult we can relate to, share thoughts with and seek support from. At United Sisters, we constantly meet this desire among Malmö’s young people and are therefore looking for new volunteers for our activities. You encourage the young person or young people you meet to grow in the encounter with both themselves and others. Through these activities and your support, the world can become bigger, more accessible and easier to handle.

🗓 The next volunteer training is Saturday 13 and Sunday 14 May 2023 from 9.00-16.00, you can register your interest by filling in this form.

✉️ If you have any questions or want to know more about the mission, write an email to maria.vestrin@fryshuset.se.

 

********************************************

WHO ARE WE?

United Sisters is part of Fryshuset and is aimed at girls and non-binary people aged 12-20 (by girl we mean anyone who identifies as and/or has experience of living as a girl). Our work is norm-inclusive and solution-focused, highlighting the participants’ own resources and potential. We are compassionate and work with empathy and curiosity.

COACH

You should be at least 23 years old. The assignment as a coach includes about 1.5 hours per week with ”your” youth and follow-up at Fryshuset every three months with staff. We offer individual guidance when needed and two group guidance sessions per semester (one of which is mandatory).

As a coach, you are primarily a supportive and social contact, a trusting adult. You challenge, encourage and listen. The aim of the United Sisters coaching activities is that some form of coaching will take place during the meetings you have. During these meetings, you explore together the conditions, opportunities, strengths and dreams that the young person has. To support the work, United Sisters has methodological material with suggestions for exercises that the coach and young person can do together.

SPECIFIC REQUESTS AND INFORMATION

 • We attach great importance to personal suitability.
 • You should be confident in yourself and have a social commitment.
 • It is an advantage if you speak several languages.
 • The mandatory training is held in Swedish, so you need to have a good knowledge of Swedish to benefit from it.
 • To start an assignment, you need to attend our mandatory volunteer training.
 • All assignments require that you have received an extract from the police register.
 • Fryshuset is an organization with great diversity, we welcome applicants of different ages, with different backgrounds and experiences.

APPLICATION

You send an expression of interest via the form above and we will then contact you to book an interview. Interviews will be held on an ongoing basis and we have a limited number of places so send in your application as soon as possible! 

Vi använder oss av cookies på våra hemsidor. Genom att besöka vår hemsida godkänner du detta. Läs mer i vår Cookie-policy.

Jag förstår