Principer för Fryshusets organisationsdesign

Fryshuset har en organisationsstruktur som bygger på en matrismodell med syfte att utveckla fler kunskapsbaserade tvärrelationer över geografiska gränser. Centralt stärker vi upp med 7 st kunskapsområden som arbetar nationellt mot verksamhetspartners på respektive geografisk plats i Sverige. De kunskapsområden Fryshuset är organiserat kring är:

Styrning & Administration
Kommunikation
HR
Ungdomskultur
Föredöme framtidstro
Arbete & Entreprenörskap
Skolor

För att kunna nå fler unga på fler platser, vara relevanta och utveckla metoder som ligger i framkant, fortsätta vara där unga har möjligheter och behov, samt för att kunna starta och driva hållbara verksamheter med hög kvalitet behöver vi en organisation som:

  • Växer och som kan agera snabbt
  • Bibehåller nära relationer med unga och deras behov
  • Uppmuntrar människor att använda sin fulla kapacitet i olika erfarenheter och skapar möjligheter till utveckling
  • Interagerar med och påverkar omvärlden
  • Lär kontinuerligt och använder kunskapen i handling
  • Strävar efter enkelhet i process och struktur
  • Delar ansvar och arbetar i partnerskap utifrån att alla är en del av helheten
  • För samman ”rätt” kompetenser för (att lösa) uppgiften
  • Hanterar spänningen mellan delar och helhet, lokalt och globalt, platser och det gemensamma på ett optimalt sätt. Fryshusets bredd är vår styrka då vi kan arbeta med ungdomars situation ur ett helhetsperspektiv.