Vad vi gör

Insatser för individen

Individinriktade insatser

En insats som riktar sig mot den enskilda individen som har ett riskbeteende. Insatsen innefattar kartläggning, anpassning av och åtgärder utifrån individens förutsättningar och behov, genom att tillsätta exempelvis mentorer, klientcoacher, program för avhopp från en destruktiv livsstil, undervisningsstöd m.m.

Specifika insatser

En insats mot specifika problem eller unga i riskbeteende, insatsen är resursorienterad och siktar på att erbjuda attraktiva alternativ. Innehållet är dynamiskt och styrs utifrån behov och gruppens sammansättning. Här erbjuds gruppbaserade insatser i strukturerad form med evidensbaserad metodik.

Generella insatser

En bred insats för yrkesverksamma, barn och unga i skolmiljö med relationsvärdar som arbetar aktiv med att påverka den psykiska och sociala skol/arbetsmiljön. Det gäller utveckling av social och kognitiv kompetens, kunskaps- och erfarenhetsutbytesuppdrag m.m. Var och en av insatserna har ett mål i sig, men tillsammans utgör de en betydande förebyggande effekt i relation till problematiken.

Kartläggningsuppdrag för kommuner

Ta fram en lokal problembild:

Under den första fasen görs en kartläggning där kommunens tillgängliga resurser för en specifik insats (t.ex. ekonomiska, organisatoriska och personella förutsättningar) fastställs. Vad kan kommunen själva göra och vad kan vi göra gemensamt.

Genomföring av plan:

Under den andra fasen fastställs utifrån kartläggning vilka insatser som är tillämpliga och hur implementering av dessa genomförs.

Uppföljning och utvärdering:

Under den tredje fasen sammanställer vi den information som samlats in under den kontinuerliga uppföljning som görs under insatsens gång, för att granska och försäkra kvalitén. Vi återkopplar resultatet till styrgruppen samt presenterar ett skriftligt underlag för vidare åtgärder.

Vi använder oss av cookies på våra hemsidor. Genom att besöka vår hemsida godkänner du detta. Läs mer i vår Cookie-policy.

Jag förstår