Fryshusets kommentarer om den senaste tidens publicitet

Nyhet
publiseringsdatum Publicerad 2023-04-11

11 april 2023

Fryshusets kommentar till Sydsvenskan artikel 11 april

Sydsvenskan har den 11 april publicerat en artikel där de bland annat påstår att en majoritet i justitieutskottet har riktat kritik mot Fryshusets avhopparverksamhet Passus. Detta stämmer inte. Journalisterna på Sydsvenskan har däremot kontaktat enskilda ledamöter i justitieutskottet och bett dem kommentera påstådda brister från Sydsvenskans artikelserier om Fryshusets avhopparverksamhet.

Vi har upprepade gånger påtalat för Sydsvenskan att deras granskning är ensidigt negativt vinklad, innehåller förvanskade fakta och citat, samt många felaktigheter. Kritiken från ledamöterna baserar sig alltså på många gånger felaktiga påståenden.

Fryshuset har, som vi tidigare skrivit, varit i kontakt med de tillfrågade ledamöterna i justitieutskottet för att få möjlighet att ge dem en korrekt bild av avhopparverksamheten.

Sydsvenskans påståenden om att deras artiklar visat ”misstänkt bidragsfusk och bokföringstrixande” är även de felaktiga. Det stämmer inte att anställda har avlönats med presentkort eller liknande. Det finns inga belägg för bidragsfusk i verksamheten. Fryshusets revisorer har inte anmärkt på hur Fryshuset bokför kostnader i verksamheten. Fryshuset har även granskat bokföringen för den aktuella perioden och kunnat konstatera att det inte finns belägg för Sydsvenskans påståenden om felaktigheter.

Våra pressansvariga har löpande kommunicerat med Sydsvenskan sedan granskningen startade den 22 januari och begärt rättelse av felcitat och andra faktafel. Detta har redaktionen inte beaktat. Sydsvenskan har gjort telefonintervjuer med vd, och journalisterna har kunnat ställa frågor till chef för Fryshuset i Malmö samt styrelseordförande. Genomgående har våra svar förvanskats och tagits ur sitt sammanhang för att stärka Sydsvenskans negativa vinkel.

Avhopparverksamheten Passus är en av få beforskade avhopparverksamheter och forskningen påvisar positiva resultat.

Vi välkomnar alla som vill veta mer om Fryshusets avhopparverksamhet att kontakta oss!

 

10 april 2023

Fryshusets kommentar till Sydsvenskans nya artiklar om vår avhopparverksamhet Passus. 

Sydsvenskan har innan påsk kontaktat ledamöterna i justitieutskottet och presenterat sin kritiskt granskande artikelserie som bevis för påstådda brister i Passus avhopparverksamhet. De har bett enskilda ledamöter att kommentera artiklarna. 

Fryshuset har varit i kontakt med medlemmarna i justitieutskottet för att ge dem en korrekt bild av vår verksamhet.

Fryshuset är positiva till en nationell reglering av avhopparverksamhet. Det är också något som vi har lyft fram vid flera tillfällen. Läs gärna Camila Salazar Atías artikel om avhopparverksamhet 

Det här är den senaste artikeln i en serie granskande artiklar som Sydsvenskan har publicerat sedan den 22 januari med fokus på Fryshusets avhopparverksamhet Passus. Vi har löpande bemött påståendena i artiklarna, och våra synpunkter går att ta del av under den här texten.

Vi anser att den bild som målas upp i granskningen är gravt missvisande, och inte stämmer överens med många av vare sig våra uppgifter eller de faktiska händelserna. Vi upplever inte heller att fakta kring vår organisation eller intervjuer med personer har presenterats på ett professionellt, objektivt eller sakligt sätt, utan snarare tvärtom.  

 Välkommen att kontakta oss om du har frågor.

kommunikation@fryshuset.se 

 

4 mars 2023

Expressen.se publicerade fredagen den 3 mars en artikel om Fryshuset som plockats upp direkt från Sydsvenska Dagbladet. Artikeln är en summering av en granskning, av Fryshusets tidigare avhopparinsats i Malmö, som Sydsvenskan gjort under januari-februari i år. Vi har tidigare vid flera tillfällen framför till Sydsvenskan att deras artiklar innehåller faktafel och att uppgifter är tagna ur sitt sammanhang, vilket sammantaget ger en felaktig bild av Fryshuset och våra verksamheter.

Vi upplever att Sydsvenskans granskning som helhet är ensidigt kritisk och kraftigt vinklad. Begäran om korrigering av felaktigheter både från oss och andra har lämnats utan åtgärd. Vi är förvånade över att Expressen vidarepublicerat denna artikel utan att vare sig granska fakta eller ens kontakta Fryshuset. Vi har även begärt korrigering av faktafel av Expressen, som de valt att inte beakta…. Läs hela artikeln här

Många faktafel i Expressens artikel om Fryshuset 

 

1 mars 2023

Fryshuset: ”Vi ska alltid följa regelverk, lagar och interna policys”

Sydsvenskan har den 1 mars publicerat en artikel med uppgifter om att avhopparverksamheten Passus vid tillfällen ska ha hjälpt klienter och personal att kringgå regelverk och exempelvis avlönat personer som har försörjningsstöd eller sjukersättning med presentkort, prylar och – i ett fall – hyresinbetalningar. Den här artikeln är en del av Sydsvenskans ensidigt negativa granskning av Fryshuset, som har pågått den senaste månaden. Läs mer om granskningen längre ner. 

Det stämmer att en klient i eftervård, som befann sig i ett socioekonomiskt svårt läge, fick stöttning av Passus för att inte riskera att falla tillbaka i kriminalitet. Det handlade om hjälp med hyran 2018. Klienten fick genom att vara volontär i verksamheten stöd till en meningsfull sysselsättning.

Det stämmer också att fram till 2020 användes presentkort i klientarbetet för att säkerställa att stödet gick till rätt sak, som till exempel mat och hygienartiklar. Vi har sedan dess frångått att arbeta med presentkort eftersom de är arbetskrävande att hantera och följa upp.

På grund av att avhopparverksamheten är komplex och varje klients situation unik, behöver våra medarbetare ibland agera snabbt för att lösa akuta situationer och i dessa situationer kan det hända att den fullständiga bilden saknas, till exempel när en klient akut har fått ett SL-kort.

– Våra medarbetare ska naturligtvis följa de regelverk som finns, och självklart gäller det även vad vi kommunicerar till våra klienter. Detta är helt grundläggande. Från Passus sida så vet vi i princip alltid när våra klienter ansöker om ekonomiskt bistånd. Det ingår i våra genomförandeplaner och vi hjälper dem ofta att få ihop underlag till deras ansökningar. Ibland har vi även kontakt med deras handläggare på ekonomiskt bistånd. Vi har ett pågående arbete med att se över våra rutiner kring egenkontroller och hur vi arbetar med vårt kvalificerade ledningssystem och uppföljningar av verksamheten, säger Lina Egeberg, Tf verksamhetschef Passus.

– Vi ska i alla våra verksamheter självklart följa regelverk, lagar och interna policys, allt annat är oacceptabelt. Vi ser självfallet mycket allvarligt på de uppgifter som har presenterats i media och vi gör en intern översyn av våra rutiner och riktlinjer, för att vid behov vidta åtgärder, säger Johan Oljeqvist, vd för Fryshuset.

Stiftelsen Fryshuset är en ideell organisation som är religiöst och politiskt oberoende. Fryshuset bedriver ett 60-tal olika verksamheter på flera orter runt om i Sverige, där unga har möjlighet att utöva sina passioner, skapa och delta i ungdomsdrivna aktiviteter, utbildningar och arbete.

Läs Fryshusets kommentarer kring granskningen här:

Felaktiga uppgifter i Sydsvenskan

Fryshuset välkomnar genomlysning av verksamheten i Malmö

Öppet brev från Johan Oljeqvist, Fryshusets vd, med anledning av artikel i Sydsvenskan