image

Aktivt ledarskap

Aktivt ledarskap i skolan – ALIS

”Vi vet att ett öppet, demokratiskt samhälle bygger på gemensamma värderingar i frågor om mänskliga relationer och på förmågan till positiv samverkan över gränser och meningsskillnader. Vi vet också att all mänsklig gemenskap bygger på genuina mänskliga möten över alla tänkbara gränser.”
 
Ur Anders Carlbergs bok Mina förebilder och berättelser

ALIS är ett program i samverkan med Familjeakademin. Vi träffar er föräldrar under sex tillfällen under årskurs 7 för att samtala om ledarskap i skola och i hem. ALIS är baserat på vetenskaplig forskning och de senaste rönen inom hjärnforskning. Det går hand i hand med både barnkonventionen och läroplanen för skolan. Konceptet har utvecklats och använts på Fryshuset Grundskola under 6 år och har visat goda resultat:

– Ökat samarbete och ett gemensamt språk mellan hem och skola som stöttar varandra i sina olika roller.
– En förflyttning från ett reaktivt agerande till ett främjande och förebyggande arbete med barnet i fokus.
– Smidigare vardag där vuxna runt barnet blir stärkta i utmanande situationer.
– Tryggare ledare och förebilder för barnen.

Några kommentarer från föräldrar:

”Tack! Givande och insiktsfullt, har gett trygghet och förtroende för skolan. Har även gjort mig till en bättre förälder (förhoppningsvis).”

”Tack för dessa tillfällen! Tänkvärt. Känt mig lyft. Gillar mycket av innehållet som vänder sig inåt istället för utåt. Fokuserar på känsla och mening istället för ytterligheter och krav.”

”Vill tacka för dessa möten. Initiativet är fantastiskt och både vuxna och elever tycker att detta har hjälpt oss alla. Det sägs ofta bland oss. Tack också för ert engagemang för eleverna och deras skolgång.”

Ur Lgr22 – Skolans uppdrag
Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Skolan ska präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet. Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och utveckla ett kulturarv – värden, traditioner, språk, kunskaper – från en generation till nästa.

Skolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling. Arbetet måste därför ske i samarbete med hemmen. Skolan har i uppdrag att förmedla och förankra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. Skolan ska förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i samhället behöver.