Om projektet

Vad är MyBrain? 

MyBrain är ett treårigt Arvsfondsprojekt som drivs av Fryshuset i Helsingborg, 2021-2024. Projektet syftar till att samskapa en metod som kan användas i skolan för att utveckla hälsosamma och produktiva vanor som gynnar psykisk hälsa och studier.

För vem?
 

För elever i första hand i årskurs åtta och nio på högstadiet. Metoden kommer med största sannolikhet att kunna användas för både yngre och äldre i ett senare skede. 

Varför? 

Enligt rapporten Hur har du det? från Mind och Fryshuset (2021) har den självrapporterade psykiska ohälsan hos unga i Sverige blivit allt sämre. Vi vill lyssna till unga och ge dem kunskap samt låta dem träna på konkreta färdigheter och nya vanor som hjälper dem hantera livet.  

Hur? 

MyBrain vill utveckla en metod som bygger på kontinuerlig dialog och gemensamt utforskande av ungdomars aktuella behov för att bidra till ökad psykisk hälsa samt förutsättningar för lärande. Fryshuset arbetar tillsammans med två pilotskolor i Helsingborg för att utveckla en hållbar metod som sedan kommer att kunna användas nationellt. 

Metoden är en process som består av ett kontinuerligt och systematiskt arbete på klassens mentorstid. Kunskap, konkreta tips och reflektioner kring personliga erfarenheter vävs samman i en återkommande process under läsåret. Utifrån klassens reflektioner kan mentorn välja tema för nästa tillfälle vilket gör upplägget flexibelt och baserat på klassens behov, tankar och åsikter vid den tidpunkten. Elever och lärare utvecklar under processens gång ett gemensamt språk kring hjärnhälsa och lärande i klassrummet. 

En viktig del i projektet är att skapa relationer med ungdomarna för att bygga tillit och skapa förståelse för deras vardag, i enlighet med Fryshusets värderingar. I projektteamet ingår därför (förutom projektledarna) relationsvärdar vars uppgift är att finnas på skolorna under en längre lunchrast varje vecka för att möta ungdomar i målgruppen, fånga upp utmaningar och behov samt lyssna in ungdomarnas upplevelse av vad som fungerar bra för dem. Dessa insikter diskuteras tillsammans i projektgruppen och vävs in i den samskapande processen.   

För mentorer och lärare som kommer att arbeta vidare med metoden i sina högstadieklasser är relationsskapandet fortsatt centralt. Metodens delar skapar förutsättningar för att fortsatt bygga relationer och förståelse för varandra. Det sker i stunder av mer lekfull karaktär, kunskapstillfällen som bygger det gemensamma språket samt reflektionstillfällen som ger alla en röst. 

Mer? 

Metoden har utformats för att fungera i skolans föränderliga tillvaro så att mentor/lärare har utrymme för andra uppgifter och nya direktiv som plötsligt ska ske på mentorstiden. Det viktiga är att metoden sker systematiskt och återkommande så att eleverna kan utveckla sina tankar i en pågående process. MyBrain skapar ringar på vattnet och möjligheter för mentorn, läraren och skolan att göra mer vid behov. Samarbeten med Elevhälsoteamet, föräldrar och lärarlag är möjliga genom det flexibla upplägget. 

Vi har kommit långt i metodskapandet och flera skolor utanför Helsingborg har redan visat intresse. Kontakta oss om du är intresserad och vill veta mer. 

Projektledare 

Malin Gutestam malin.gutestam@fryshuset.se
Sofia Bratt-graham sofia.bratt-graham@fryshuset.se