Integritetspolicy – Fryshuset IF

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter Fryshuset IF (nedan kallad föreningen) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för förbundets verksamhet.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten. Föreningen finns till för sina medlemmar vilket innebär att personuppgifter kommer att hanteras för att kunna fullfölja den verksamhet föreningen driver och tillhandahåller medlemmarna. Det handlar exempelvis om bidragsadministration, ekonomiska transaktioner och statistik.

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

Hantering av medlemskap i föreningen
Föreningsadministration
Deltagande i föreningens verksamhet
Deltagande i tävlingsverksamhet
Ansökan och hantering av bidrag
Sammanställning av statistik och uppföljning
Kontakt med enskilda medlemmar
Besök på vår hemsida
Publicering av material på hemsida och sociala medier

Vilka delar vi personuppgifter med?

Föreningen kan behöva dela personuppgifter med andra organisationer, exempelvis specialidrottsförbund, Riksidrottsförbundet och/eller distriktsidrottsförbund, i syfte att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som medlem.
Dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.


Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?
Föreningen har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet.

Ändamål med behandling:
Hantering av medlemskap – Avtal
Föreningsadministration – Avtal
Deltagande och administrering av föreningens utbildningsverksamhet – Allmänt intresse
Deltagande i tävlingsverksamhet – Avtal
Ansökan om bidrag – Avtal och rättslig förpliktelse
Sammanställning av statistik och Uppföljning –Allmänt intresse
Utbildningar arrangerade av föreningen – Allmänt intresse
Kontakt med föreningen – Intresseavvägning
Besök på vår hemsida – Intresseavvägning
Publicering av material på hemsida och sociala medier – Intresseavvägning eller samtycke (i förekommande fall)


Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad har flera rättigheter som du bör känna till. Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får Föreningen ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader. Du kan enkelt begära ett registerutdrag i IdrottOnline via Min Sida. Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du kan enkelt begära dataportabilitet av dina personuppgifter i IdrottOnline via Min Sida. Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:
Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas.
Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
Om personuppgifterna har behandlats olagligt
Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling.

För frågor maila : dataskyddsteam@fryshuset.se